Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Algemeen

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg 2024

Betalen en vergoeden van ziekenhuiszorg 2024

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar of deze met het ziekenhuis van uw keuze een contract heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komen. In sommige gevallen dient u (een deel van) de kosten zelf te betalen. In deze folder vindt u informatie over het betalen en vergoeden van uw ziekenhuisnota.

Verzekerde zorg
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Basisverzekering
De basisverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering.

Verplicht eigen risico in 2024: 385 euro
Als u gebruikmaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, dan betaalt u eerst een eigen risico.

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar (maximaal 500 euro). Samen met het verplichte eigen risico kunt u dus voor een eigen risico kiezen van maximaal 885 euro (385 + 500 euro).

Aanvullende verzekering
Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed of maar gedeeltelijk. Dit betekent dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Meestal kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed hangt af van de polisvoorwaarden. In tegenstelling tot de basisverzekering is een aanvullende verzekering niet verplicht.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor de ziekenhuisbehandelingen die niet onder de basisverzekering vallen zelf betalen. Zorg die valt onder de aanvullende verzekering, gaat nooit ten laste van uw eigen risico.

In het buitenland verzekerd en zorg ontvangen in Nederland
Als u in het buitenland verzekerd bent en in Nederland basiszorg nodig heeft, dan geldt het volgende:
De kosten worden berekend op basis van het zogenaamde passantentarief. Deze tarieven kunt u vinden op www.skbwinterswijk.nl (zie: Patiënten > Praktische informatie > Kosten en vergoeding > Passantentarieven) of opvragen via debiteuren@skbwinterswijk.nl.

Voordat u naar het ziekenhuis gaat

Informeer of de kosten worden vergoed
Wij raden u aan om voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten worden vergoed.

Heeft u een naturapolis?
Dan vergoeden niet alle zorgverzekeraars álle behandelingen in álle ziekenhuizen. Dit geldt zowel voor behandelingen uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering. U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Maar kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Zelfs als uw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis, kan het zijn dat bepaalde behandelingen niet worden vergoed. Pas vooral op met zogenaamde budgetpolissen (bijvoorbeeld de Basis budget-polis, ZieZo Selectief-polis, Avéro Zorgplan Selectief-polis en de Gewoon Zekur-polis).

Heeft het ziekenhuis geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar slechts een deel van de kosten die u in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix maakt. Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt en hoeveel u zelf moet betalen.

Heeft u een restitutiepolis?
Een restitutiepolis is een type zorgverzekering waarbij u als verzekerde vrij bent om te kiezen uit ziekenhuizen en zorgverleners. Let dan wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt. Uw zorgverzekeraar kan hier meer over vertellen.

Geldige verwijzing
Voor een eerste afspraak in het ziekenhuis heeft u een geldige verwijzing nodig. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Zonder een geldige verwijzing dient u de kosten zelf betalen. Meestal krijgt u een verwijzing via de huisarts. Ook andere zorgverleners kunnen verwijzer zijn, zoals een bedrijfsarts of verloskundige. Het verschilt per zorgverzekeraar wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Indien u twijfelt, vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Een verwijsbrief is een jaar geldig. Als de arts aangeeft dat u op een later moment terug moet komen voor een vervolg-of controleafspraak, dan heeft u hiervoor geen nieuwe verwijsbrief nodig. Is de behandeling van de arts afgerond en krijgt u opnieuw klachten? Dan heeft u wel weer een verwijzing nodig.

Spoedeisende hulp
Als u spoedeisende zorg nodig heeft, hoeft u niet eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Spoedeisende zorg in het ziekenhuis wordt altijd vergoed als u een zorgverzekering heeft. Spoedeisende zorg gaat wel ten laste van uw eigen risico.
Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of de huisartsenpost. De kosten zijn een stuk lager dan de kosten die het ziekenhuis in rekening brengt. Bovendien gaat dit niet ten laste van uw eigen risico. Indien nodig, verwijst de huisarts u alsnog naar de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Combinatiepolis
Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis).

Tarief opvragen

Als er een contract is tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar, maken zij prijsafspraken met elkaar. Deze prijzen zijn niet openbaar. De prijs van een behandeling kunt u opvragen door een email te sturen naar debiteuren@skbwinterswijk.nl. U ontvangt de prijs van de behandeling dan per mail.

Als er geen contract is tussen het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar gelden de zogenaamde passantentarieven. Deze passantentarieven vindt u op www.skbwinterswijk.nl (zie: Patiënten > Praktische informatie > Kosten en vergoeding > Passantentarieven) of kunt u opvragen via debiteuren@skbwinterswijk.nl.

Afspraak annuleren/niet nakomen
Als u uw afspraak in het ziekenhuis niet kunt nakomen, dient u deze afspraak binnen 24 uur van tevoren te annuleren. Doet u dit niet, dan worden er mogelijk kosten bij u in rekening gebracht.

De kosten van de zorg
Zodra u in het ziekenhuis komt bij een zorgverlener (medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician assistant) komt, wordt er een Diagnose Behandel Combinatie (DBC zorgproduct) geopend. In een DBC zorgproduct is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Iedere DBC heeft een vaste prijs. Na maximaal 90 dagen wordt de DBC gesloten. Als uw behandeling dan nog niet is afgerond, opent uw zorgverlener een zogenaamde vervolg-DBC. Deze mag maximaal 120 dagen openstaan.
Meerdere vervolg-DBC’s kunnen daarop volgen indien u onder behandeling blijft bij dezelfde zorgverlener. Bij het vaststellen van de prijs van een DBC is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken dat bij patiënten wordt uitgevoerd. In de praktijk kan het zo zijn dat u meer of minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop de DBC is gebaseerd. Toch blijft de prijs van de DBC dan hetzelfde. Dat is ook de prijs die in rekening wordt gebracht.

Voorbeeld:
Gemiddeld liggen patiënten met een bepaalde aandoening 3 dagen in het ziekenhuis, krijgen 2 röntgenfoto’s en wordt er 3 keer bloed afgenomen. Als u met deze aandoening bent opgenomen, kan het zijn dat u 4 dagen in het ziekenhuis ligt, u 1 röntgenfoto krijgt en dat er 4 keer bloed wordt afgenomen. De prijs van de DBC blijft echter gelijk omdat er wordt uitgegaan van een gemiddelde.

De rekening
Rekening naar u of naar uw zorgverzekeraar
In de meeste gevallen declareert het ziekenhuis de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ziet dan zelf de rekening van het ziekenhuis niet. U ontvangt van uw zorgverzekeraar wel een declaratieoverzicht met eventueel het te betalen eigen risico.

In onderstaande gevallen krijgt u de rekening thuisgestuurd:
Als u de rekening thuisgestuurd krijgt, betekent dit niet automatisch dat de kosten niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, kunt u (een deel van) de kosten alsnog declareren bij uw zorgverzekeraar.

Moment van sturen van de rekening
Het ziekenhuis mag niet zelf bepalen wanneer het de rekening naar u of uw zorgverzekeraar stuurt. Het ziekenhuis moet zich houden aan landelijke beleidsregels. De DBC die geopend wordt bij uw eerste afspraak (zie ook paragraaf 6), mag maximaal 90 dagen openstaan. Als uw behandeling in het ziekenhuis dan is afgerond, ‘sluit’ het ziekenhuis de DBC. Vervolgens stuurt het ziekenhuis de rekening naar u of uw zorgverzekeraar.

Het kan voorkomen dat uw behandeling na het sluiten van de eerste DBC nog niet is afgerond. Dan openen we een zogenaamde vervolg- DBC. Deze mag maximaal 120 dagen openstaan. Meerdere vervolg-DBC’s kunnen daarop volgen indien u onder behandeling blijft bij dezelfde zorgverlener. Bij sluiting van de (vervolg-) DBC wordt deze gefactureerd en stuurt het ziekenhuis de rekening naar u of naar uw zorgverzekeraar. Om die reden kan het zijn dat u of uw zorgverzekeraar meerdere rekeningen van ons ontvangt voor een behandeling. In geval van een kortdurende behandeling kan het een aantal maanden duren voordat het ziekenhuis de rekening stuurt.

Een andere reden voor het laat versturen van de ziekenhuisrekening kan zijn dat de prijs voor een DBC nog niet met uw zorgverzekeraar is afgesproken op het moment dat u de zorg in het ziekenhuis ontvangt. Het ziekenhuis kan de rekening pas sturen als de prijs afgesproken is. Deze is aan het begin van het jaar meestal nog niet overeengekomen.

Begrippen op de ziekenhuisrekening
Voor uitgebreide informatie over de gegevens op uw rekening kunt u kijken op www.dezorgnota.nl.

Als u de rekening niet op tijd betaalt
Als u de rekening van het ziekenhuis niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen betaalt, ontvangt u van het ziekenhuis een betalingsherinnering. U heeft dan 14 dagen om de rekening alsnog te betalen. Heeft er dan nog geen betaling plaatsgevonden, dan volgt er een 2e betalingsherinnering (aanmaning). Mocht de rekening dan zonder opgaaf van reden nog niet betaald zijn, schakelt het ziekenhuis een incassobureau in. De kosten die het incassobureau berekend worden bij u extra in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden
In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) zijn de algemene betalingsvoorwaarden van kracht gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 6 november 2014. Deze betalingsvoorwaarden zijn te downloaden op www.skbwinterswijk.nl.

Vragen over uw ziekenhuisrekening
Vragen over uw rekening kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 stellen aan de medewerkers van de afdeling debiteurenbeheer van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), telefoonnummer 0543 - 54 43 91. Mailen kan ook: debiteuren@skbwinterswijk.nl. Meer informatie, onder andere uitleg over begrippen op de rekening, vindt u op www.dezorgnota.nl.

Uw zorgverzekering wijzigen
Eenmaal per jaar kunt u van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande zorgverzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Let op: De startdatum van de DBC bepaalt op basis van welke polisvoorwaarden uw zorgkosten worden vergoed. Ook geldt het eigen risico van het jaar waarin de DBC is gestart. Houd bij het plannen van een behandeling rekening met de startdatum van de DBC en het moment waarop de DBC sluit. Dit kan van invloed zijn op uw eventuele vergoeding.

Voorbeeld:
Uw eerste afspraak met de zorgverlener is op 1 december en in januari van het volgende jaar staat een operatie gepland. U kiest een andere zorgverzekeraar per 1 januari. De startdatum voor de DBC is dan 1 december. De zorgverzekeraar die u op 1 december had vergoedt de kosten van de operatie.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar
Eenmaal per jaar kunt u van zorgverzekeraar veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Let op: Het ziekenhuis stuurt de rekening naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de DBC verzekerd was. Die startdatum is bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening van het ziekenhuis ontvangt en betaalt. Ook geldt het eigen risico over het jaar waarin de DBC is gestart. Houd bij het plannen van een behandeling rekening met de startdatum van de DBC en het moment waar de DBC sluit. Dit kan van invloed zijn op uw eventuele vergoeding.

Voorbeeld:
Uw eerste afspraak met de specialist is op 1 december. Begin januari van het volgende jaar staat een operatie gepland. De startdatum voor die DBC is dan 1 december. De zorgverzekeraar waarbij u op 1 december verzekerd was, ontvangt de rekening van het ziekenhuis. Deze zorgverzekeraar zorgt voor een vergoeding op basis van het zorgpakket dat u op 1 december had.

Wijziging in uw gegevens
Bent u verhuisd of veranderd van zorgverzekeraar? Geef wijzigingen voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis door bij de receptie van het ziekenhuis. Neem altijd een geldig identificatiebewijs mee.

Veelgestelde vragen
Hoe weet ik van tevoren hoeveel een behandeling gaat kosten?
Als uw zorgverzekeraar voor de betreffende behandeling een contract heeft met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), gelden de tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en het SKB. De prijs van een behandeling kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar debiteuren@skbwinterswijk.nl. Als uw zorgverzekeraar voor de betreffende behandeling géén contract heeft met het SKB, dan geldt het passantentarief. De passanten- tarieven kunt u raadplegen op www.skbwinterswijk.nl (zie: Patiënten > Praktische informatie > Kosten en vergoeding > Passantentarieven). U kunt ook een mail sturen naar debiteuren@skbwinterswijk.nl.

Kan ik de rekening van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) indienen bij mijn verzekeraar?
U kunt de rekening altijd indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw verzekeraar een contract heeft afgesloten met het SKB. Voor meer informatie over vergoedingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Ik heb een rekening ontvangen maar ik ben niet in het ziekenhuis geweest. Kan dit?
Dat is mogelijk. Het kan namelijk zo zijn dat door bijvoorbeeld uw huisarts materiaal is afgenomen (bijvoorbeeld bloed of urine), dat vervolgens voor onderzoek is opgestuurd naar het SKB. In dat geval brengt het SKB de kosten bij u (of uw verzekeraar) in rekening.

Waarom krijg ik zelf een rekening van het ziekenhuis als ik poliklinisch bevallen ben?
Bent u poliklinisch bevallen in het ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige? Dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen aan het ziekenhuis. De rekening hiervan krijgt u thuisgestuurd. U dient zelf zorg te dragen voor het betalen van deze rekening aan het ziekenhuis. Als u verzekerd bent voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis, kunt u het bedrag bij uw zorgverzekeraar declareren. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik ben aanvullend verzekerd. Waarom krijg ik dan toch een rekening van het ziekenhuis?
Als u zorg heeft ontvangen die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed, ontvangt u de rekening altijd zelf. Het ziekenhuis weet namelijk niet of iemand aanvullend verzekerd is of niet. Als u aanvullend verzekerd bent, declareert u deze rekening zelf bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u (een deel van) de kosten alsnog vergoed. Denkt u er wel aan dat u zelf verantwoordelijk blijft voor tijdige betaling aan het SKB.

Ik ben maar heel kort behandeld en ontvang nu een erg hoge ziekenhuisrekening. Hoe kan dat?
Als u in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) bent geweest en u bent gezien door een zorgverlener, dan is het type behandeling (met de bijbehorende DBC) bepalend voor de hoogte van de rekening. Per DBC is een vast bedrag afgesproken. Bij het vaststellen van dat bedrag is uitgegaan van een gemiddeld aantal behandelingen en/of onderzoeken. Het kan zijn dat u in de praktijk minder behandelingen en/of onderzoeken heeft gehad dan het gemiddelde waarop de DBC is gebaseerd. De hoogte van de rekening wordt dus niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts heel kort bent behandeld en hier toch een, in uw ogen, hoge rekening voor ontvangt.

Mijn behandeling is nu een aantal weken/maanden geleden, maar ik heb nog steeds geen rekening ontvangen. Hoe kan dat?

Het ziekenhuis moet zich houden aan landelijke vastgestelde regels om een DBC af te sluiten. Daarna mag het ziekenhuis de rekening pas versturen. Het ziekenhuis moet dus wachten tot deze periode is verstreken voordat zij een rekening kan sturen aan de zorgverzekeraar of patiënt. Ook kan het zijn dat de prijs voor een DBC nog niet met uw zorgverzekeraar is overeengekomen op het moment dat u de zorg in het ziekenhuis ontvangt. Het ziekenhuis kan de rekening dan pas versturen als er een prijs voor de DBC met de zorgverzekeraar is afgesproken.


Foldernummer: alg003 versie mrt 24


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |