Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Dermatologie

Fumaarzuurtherapie bij psoriasis

Fumaarzuurtherapie bij psoriasis

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met uw behandelend der­matoloog heeft u besloten fumaarzuur te gaan gebruiken voor de behande­ling van psoriasis. Uit onderzoek is gebleken dat fumaarzuur voor de behandeling van psoriasis van de huid een effectief middel is. Ondanks dat het al sinds 1981 in Nederland wordt gebruikt, is fumaarzuur hier nog niet officieel geregistreerd als geneesmid­del tegen psoriasis. Het middel is op dit moment alleen in Duitsland officieel geregistreerd.

Voor wie?

Patiënten met een matig ernstige tot ernstige psoriasis, al dan niet met gewrichtsklachten. Bij voorkeur moet het psoriasis patiënten betreffen bij wie de huidafwijkingen slecht of onvoldoende reageren op zalfbehandeling, lichttherapie of orale therapie (Methotrexaat tabletten, Neotigason (tabletten met vitamine A afgeleide stoffen) en/of Neoral (tabletten met ciclosporine)) of niet te accepteren bijwerkingen veroorzaakten.

Voor wie niet?

Onderstaande patiënten mogen géén fumaarzuur gebruiken:
Bijwerkingen

Bijwerkingen op korte termijn

De meest voorkomende bijwerkingen van fumaarzuur op korte termijn zijn:
Deze klachten worden echter meestal goed verdragen en zijn zelden een reden om met de therapie te moeten stoppen. Verder kan fumaarzuur van invloed zijn op met name de nieren, de lever, en het bloed.

Bij 65% van de pa­tiënten treedt een vermindering op van het aantal bloedcellen, en bij ongeveer 35% is er een vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes. Ook de leverenzymen stijgen bij ongeveer 40% van de patiënten, maar deze stijging normaliseert meestal na verloop van tijd weer.

Andere bijwerkingen die in veel mindere mate voor komen zijn:
Bijwerkingen op lange termijn
De bijwerkingen die hierboven ver­meld staan, zijn in wisselende mate beschreven bij mensen die tot drie jaar behandeld werden met fumaarzuur. Voor een nog langere behandeling met fumaarzuur is onbekend of er bijwerkingen zijn anders dan hierboven beschreven, en of deze al dan niet ern­stig zijn. Op dit moment zijn er op basis van de ervaringen met mensen die al jarenlang fumaarzuur gebruiken, geen aanwijzingen dat men op lange termijn een ernstig risico loopt wat betreft de gezondheid. Geheel uit te sluiten is dit echter niet.

Zwangerschap
De mogelijkheid bestaat dat fumaarzuurtherapie de vrucht beschadigt. Daarom wordt vrouwen aangeraden een zwangerschap te voorkomen door adequate anticonceptie. Bij gebruik van de ‘pil’ (anticonceptie) moeten aanvul­lende maatregelen genomen worden wanneer in de aanvangfase van de fumaarzuurtherapie braken of diarree als bijwerking optreden.

Gewrichtsklachten

Gewrichtsklachten bij psoriasis kunnen ook goed reageren op fumaarzuurthe­rapie.

Belangrijk

In het algemeen geldt voor alle patiënten dat zij, na overleg met hun behandelend dermatoloog, bereid moe­ten zijn beperkingen van de fumaar­zuurtherapie te accepteren.

Hoe effectief is fumaarzuur?

De effectiviteit van fumaarzuur is niet altijd op gelijke wijze onderzocht. Daarom is het moeilijk om studies over de effectiviteit met elkaar te vergelijken, en precieze getallen te geven over de effectiviteit van fumaarzuur. Gemiddeld blijkt echter dat bij 1 op de 4 mensen (24%) de psoriasis na 16 weken behan­deling met fumaarzuur geheel verdwe­nen is. Bij 60-80% van de psoriasispa­tiënten treedt flinke verbetering op, mits het middel goed verdragen wordt.

Beschikbaarheid en toedieningsvormen

Wanneer uw dermatoloog u fumaarzuur voorschrijft, zal uw eigen apotheek de tabletten meestal moeten bestellen. Dit kan een aantal dagen in beslag nemen. Meestal kunt u uw medicijnen daarom niet onmiddellijk meekrijgen bij de apotheek. Omdat fumaarzuur een niet geregistreerd medicijn zijn, kan het voorkomen dat de apotheek bij ieder recept een artsenverklaring zal vragen ten behoeve van de inspectie Volksgezondheid.

De tabletten zijn beschikbaar als fu­maarzuur 30 tabletten en fumaarzuur 120 tabletten.

Dosering

In het algemeen begint men met een lage dosis en wordt de dosis langzaam verhoogd tot het toegestane maximum. Als de huidafwijkingen (grotendeels) verdwenen zijn, kan worden volstaan met een lagere onderhoudsdosis.

Het doseringsschema is volgens onder­staand schema:

Als de tabletten goed verdragen worden, kan soms ook sneller worden gestegen met de dosering, bijvoorbeeld per halve in plaats van per hele week een tablet toevoegen. Doe dit echter nooit op eigen initiatief. Uw behande­lend dermatoloog zal bepalen volgens welke schema de fumaarzuurdosering wordt opgebouwd. De maximale dosis is dus bereikt in week 9 en bedraagt 6 tabletten fu­maarzuur van 120 mg. per dag. Deze maxi­male dosering blijft gehandhaafd totdat vrijwel alle psoriasisplekken verdwenen zijn. Wanneer de maximale dosering na 12 weken nog geen verbetering geeft, dan werkt het middel niet en wordt de fumaarzuur-therapie gestopt. Dit kan zonder afbouwschema.

Wanneer wel een goed resultaat wordt bereikt en vrijwel alle psoriasis weg is, kan de dosis worden afgebouwd: per week wordt 1 fumaarzuurtablet van120 mg. minder gegeven (het afbouwschema is hetzelfde schema zoals hierboven is vermeld, alleen lopen de weken andersom, dus week 9 wordt week 1, week 8 wordt week 2, etc.). De gemiddelde onderhoudsdosering bedraagt 2 tot 3 tabletten fumaarzuur van120 mg. per dag.

Wijze van innemen
De tabletten dienen in hun geheel te worden ingenomen, zonder kauwen of doormidden breken, bij voorkeur direct na de maaltijd. De tabletten zijn namelijk beschermd met een speciaal maagsapbeschermend laagje (‘enteric coated’) zodat deze ongeschonden de maag passeren en pas in de darm uiteen vallen. Hierdoor worden maag­klachten in belangrijke mate voorko­men. Als dit laagje niet meer intact is, kunnen er dus maagklachten ontstaan.

Controles
Gezien de mogelijkheid van bijwerkin­gen op korte termijn en de onbekend­heid met bijwerkingen op lange termijn (>3 jaren) is zorgvuldige controle van uw bloed en urine via uw dermatoloog absoluut noodzakelijk. Maandelijks in de eerste drie maanden en vervolgens eenmaal per drie maanden.

Aanvullende fumaarzuurtherapie
Naast de behandeling met fumaarzuur­tabletten, bestaat de klassieke fumaar-zuurtherapie ook uit de behandeling met fumaarzuurzalf en een speciaal dieet. Het gunstige effect van fumaarzuurzalf en dieet is echter omstreden: een aantal patiënten meldt een gunstig effect, maar een groot aantal merkt geen effect. Wetenschappelijk bewijs dat de zalf en de dieetmaatregelen effectief zijn, is nooit geleverd. Aanvullende fumaarzuurtherapie wordt dan ook ontraden.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u dan gerust naar de polikliniek Dermatologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 42 75.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


De inhoud van deze folder is ontleend aan de website van UMC St Radboud.


Foldernummer: der595 versie jan 22


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |