Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Neurologie

Gebruik van Midazolam neusspray

Gebruik van Midazolam neusspray

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
In overleg met de neuroloog krijgt u een recept mee voor Midazolam neusspray om te gebruiken bij een epileptische aanval (insult). Midazolam (HCL) behoort tot de geneesmiddelgroep benzodiazepinen. Dit geneesmiddel beïnvloedt prikkels in de hersenen die epileptische aanvallen kunnen oproepen. Midazolam wordt daarom gebruikt om epileptische aanvallen te stoppen.

Midazolam neusspray wordt in de neus verneveld, waardoor de werkzame stof snel via het neusslijmvlies in het bloed wordt opgenomen. De werking begint binnen enkele minuten. Midazolam is verkrijgbaar in 0,5 mg per dosis neusspray en 2,5 mg per dosis neusspray.

Hieronder vindt u alvast de inhoud van de bijsluiter. Leest u ook de bijsluiter van uw eigen neusspray voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Er kunnen wijzigingen zijn opgetreden.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. Heeft u na het doorlezen nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die verderop in de folder staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u dit geneesmiddel niet mag gebruiken of u er extra voorzichtig mee moet zijn
Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit geneesmiddel?
Gebruik andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Midazolam neusspray nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden nog gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt kopen.

Een wisselwerking kan optreden met de volgende geneesmiddelen:
Onderstaande geneesmiddelen kunnen de werking van Midazolam versterken:
Onderstaande geneesmiddelen kunnen de werking van Midazolam verminderen:
Raadpleeg in deze gevallen uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Alcohol en Midazolam kunnen elkaars effecten versterken. Grapefruitsap kan de effecten van Midazolam versterken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Dit geneesmiddel kan de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken beïnvloeden. Bestuur daarom geen voertuig en gebruik geen machines tot 8 uur na het gebruiken van deze neusspray. Vraag uw arts wanneer u (weer) een voertuig kunt besturen of een machine mag gebruiken. Houd ook rekening bij sport en spel als dit geneesmiddel door een kind wordt gebruikt.

Gebruiksaanwijzing geneesmiddel
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Van uw arts krijgt u de juiste dosering door.
De gebruikelijke dosering is:

Midazolam (als HCl) 0,5 mg/dosis neusspray
Midazolam (als HCl) 2,5 mg/dosis neusspray
Of volgens advies neuroloog.

Wijze van gebruik:
Spoel na gebruik de buitenkant van de neusverstuiver goed schoon met water en plaats de beschermdop en de vergrendeling terug.

Als u te veel van dit geneesmiddel heeft gebruikt
Als u teveel Midazolam neusspray heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel
Als u de neusspray langer dan enkele weken dagelijks of bijna dagelijks heeft gebruikt, kunnen ontwenningsverschijnselen optreden bij stoppen. Raadpleeg dan uw arts.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn:
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bewaaradvies geneesmiddel
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. De bewaarcondities zijn vermeld op het etiket. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Let ook op de houdbaarheid na openen.

Spoel overgebleven geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toiilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die u niet meer gebruikt.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit geneesmiddel?
  1. De werkzame stof in dit geneesmiddel is Midazolam hydrochloride.
  2. De andere stoffen in de Midazolam 0,5 mg/dosis neusspray zijn propyleenglycolen gezuiverd water.
  3. De andere stoffen in de Midazolam 2,5 mg/dosis neusspray zijn benzylalcohol, propyleenglycol en gezuiverd water.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om deze te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Neurologie, 0543 54 45 25 of met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 45 20. Uiteraard kunt u ook bij uw apotheker terecht. Leest u ook de bijsluiter van de apotheek goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: neu783 versie okt 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |