Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Medische Psychologie

Kort Neuropsychologisch onderzoek

Kort Neuropsychologisch onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De geriater heeft u verwezen voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. U krijgt de afspraak voor het neuropsychologisch onderzoek thuis gestuurd. U wordt verwacht bij de polikliniek Medische Psychologie.
U wordt voor het onderzoek samen met uw contactpersoon verwacht. Bij voorkeur is dit iemand die u goed kent.

Waar is het (neuro) psychologisch onderzoek voor bedoeld?
Het neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om allerlei vragen rondom uw cognitieve functioneren te beantwoorden. Cognitief functioneren gaat over aspecten zoals uw geheugen, denkvermogen, uw aandacht, concentratie, planningsvaardigheden en het oplossen van problemen. Voorbeelden van zulke onderzoeksvragen zijn:
• is er sprake van een cognitieve stoornis?
• zijn uw geheugenklachten een aanwijzing voor dementie?
• wat is uw intelligentieniveau?
• wat is uw psychische belastbaarheid?

Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?
Het onderzoek zelf bestaat uit 2 delen. Eerst is er een intakegesprek met de psycholoog. Dit gesprek duurt drie kwartier en hierbij is uw contactpersoon ook aanwezig. Na het intakegesprek volgt het daadwerkelijke testonderzoek dat wordt uitgevoerd door de psychologisch medewerker. Dit onderzoek duurt een uur en bestaat uit diverse mondelinge en schriftelijke testen. Zo kunnen verschillende functies zoals geheugen, werktempo, aandacht, concentratievermogen, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen en coördinatie van handelen getest worden. Ook klachten op emotioneel gebied kunnen hier onderdeel van zijn.
Tijdens het testen houdt de psychologisch medewerker rekening met uw tempo en algehele conditie. Omdat het de testresultaten kan beïnvloeden is het niet mogelijk dat de contactpersoon bij het testonderzoek aanwezig is. Voorafgaand aan het testonderzoek wordt, in overleg met de psychologisch medewerker, afgesproken of uw contactpersoon beschikbaar moet blijven in het ziekenhuis.

Wat moet ik mee nemen?
• geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
En indien van toepassing
• Hulpmiddel bij het lopen
• (Lees-)bril
• Hoortoestel

De resultaten
De uitslag van het neuropsychologisch onderzoek wordt maximaal 3 weken na de afname van het onderzoek naar de geriater gestuurd indien u daar toestemming voor gegeven heeft. De geriater plant een afspraak met u om het neuropsychologisch onderzoek en eventuele andere onderzoeken met u te bespreken. Indien u dat wenst kunt u ook altijd nog een afspraak met de psycholoog maken om het onderzoek na te bespreken. Bij dit gesprek is uw contactpersoon dan ook aanwezig. De psycholoog geeft in dit gesprek advies over hoe u en uw familie met uw klachten om kunnen gaan. U kunt ook altijd een kopie van de rapportage thuisgestuurd krijgen en deze is ook ter inzage via het patiënten portal mijnskb (informatie zie website: www.skbwinterswijk.nl.

Kosten
Aan dit neuropsychologisch onderzoek zijn, afgezien van het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering, geen kosten verbonden.

Regelgeving
Op onze afdeling wordt gewerkt volgens de regels voor psychologisch onderzoek zoals beschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gerapporteerd aan andere ziekenhuis medewerkers die direct bij de behandeling zijn betrokken. Dit kan de medisch specialist zijn die u heeft verwezen. Hiervoor is uw schriftelijke toestemming nodig. Ook voor informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, is uw toestemming nodig. U heeft recht op inzage en correctie van de rapportage van het onderzoek. Dit betekent dat u het recht heeft het rapport te lezen voor het naar uw verwijzend specialist wordt gestuurd. En dat u feiten die in het rapport vermeld staan die niet kloppen, mag verbeteren. Het gaat hierbij niet om de testgegevens of conclusies. De rapportage is alleen bedoeld voor u en de verwijzer. Deze is verantwoor­delijk voor het verdere gebruik ervan en voor de besluitvorming die op basis van het rapport plaatsvindt. In het rapport staat niet meer dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. Zonder uw toestemming mag het rapport niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het onderzoek is aangevraagd. Het rapport wordt niet langer in ons archief bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is samengesteld. Onderzoeken worden in het kader van de BIG-wet maximaal vijftien jaar in ons archief bewaard. Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten in het ziekenhuis'. Deze folder is verkrijgbaar bij de patiënten informatie in de centrale hal. De folder kunt u ook lezen op www.skbwinterswijk.nl onder het kopje patiënten en bezoekers – patiënteninformatie – patiëntenfolders.

Kwaliteitsbewaking
De psycholoog die u onderzoekt, streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, kunt u die altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode. Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen:
NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam,
www.psynip.nl

Vragen?
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Medische psychologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op T 0543 54 42 55.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: psy768 versie okt 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |