Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Medische Psychologie

Medische psychologie

Medische psychologie

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
Algemeen
U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling Medische psychologie verwezen. Deze bevindt zich op polikliniek Psychologie, route 3.3. In deze folder vindt u meer informatie over wat een medisch psycholoog in het ziekenhuis u kan bieden met betrekking tot onderzoek en behandeling en wat onze werkwijze is. U leest onder meer over de klachten waarmee u terecht kunt bij de psycholoog en wat een eventuele behandeling inhoudt. De psycholoog overlegt na het intakegesprek altijd eerst met u als er vervolgstappen nodig zijn, zoals een testonderzoek, meerdere behandelgesprekken of een verwijzing.

Problemen
Een lichamelijke aandoening kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. De psycholoog in een ziekenhuis houdt zich bezig met de impact van lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling op uw leven en in het leven van uw naasten. Daarnaast houdt de psycholoog zich ook bezig met de invloed van gedachten en emoties zoals angst en spanning op uw lichamelijke klachten.
Voorbeelden van klachten en hulpvragen waarmee u bij de afdeling medische psychologie terecht kunt, zijn:
De psycholoog
De psycholoog in het ziekenhuis is een deskundige op het gebied van gedrag en de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten. Hij/zij doet onderzoek naar uw klachten op emotioneel gebied en het functioneren van de hersenen en behandelt deze indien nodig. Onderzoek naar de samenhang tussen lichamelijke en psychische klachten vindt altijd plaats in nauw overleg tussen de medisch specialist en de psycholoog.

De GZ-psychologen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn volgens de wet BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog. Dat betekent dat zij bevoegd zijn dit beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. De basispsychologen en de psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werken onder de supervisie van een BIG-geregistreerde collega.

Uitnodiging
Uw medisch specialist verwijst u naar de afdeling Medische psychologie. Onze secretaresse nodigt u telefonisch of per brief uit voor een eerste gesprek. De huisarts kan u niet doorverwijzen naar de psycholoog in het ziekenhuis en u kunt uzelf niet aanmelden. Heeft u geen verwijzing, maar denkt u wel een psycholoog nodig te hebben? Bespreek dit dan met uw medisch specialist.

Het eerste gesprek met de psycholoog
In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog in het ziekenhuis uw klachten, hoe deze zijn ontstaan, hoe u hiermee omgaat en wat u met een eventuele behandeling wilt bereiken. Dit wordt het intake gesprek genoemd. Soms vraagt de psycholoog u om enkele vragenlijsten in te vullen die aanvullende informatie geven over uw klachten en hoe u met uw klachten omgaat. De psycholoog bespreekt dit met u. Als u zelf vragen heeft, kunt u die uiteraard op ieder moment stellen. Het intake gesprek duurt ongeveer een uur.

Behandeling
Soms is het al voldoende dat u wéét waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen is er behandeling nodig. De psycholoog bespreekt dit met u en adviseert op welke manieren behandeling kan plaatsvinden. Ook vertelt hij/zij wat het doel is van de gekozen behandeling, hoe de behandeling in zijn werk gaat en hoe lang deze duurt.
Vormen van behandeling zijn:

Psychologische begeleiding: patiënten met een lichamelijke aandoening of ziekte leren om te gaan met de gevolgen van ziekte of aangrijpende gebeurtenissen (bijvoorbeeld een hartaanval). De behandeling is gericht op herstel van het psychische evenwicht.

Training: deze vorm van behandeling richt zich vooral op het aanleren van praktische vaardigheden, ontspanningsoefeningen en methoden om beter met de klachten om te gaan.

Psychotherapie: dit is een meer intensieve vorm van psychologische behandeling, gericht op vergroting van het zelfinzicht en veranderen van gedrag of leefstijl.
De behandelingen zijn altijd gericht op het probleem en/of de klacht die u ervaart. Het kan ook zijn dat uw partner bij de behandeling betrokken wordt.

Verwijzing naar een andere organisatie
De psycholoog in het ziekenhuis is er voor kortdurende psychologische behandeling. Als een langdurige behandeling nodig is, of als uw psychische problemen op een ander vlak liggen dan het medische, overlegt de psycholoog met u over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener. Bijvoorbeeld naar de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg in de Huisartsenpraktijk (POH-GGZ) of hulp binnen de basis- of specialistische geestelijke gezondheidszorg (BGGZ of SGGZ) elders. De verwijzing naar een andere organisatie loopt over het algemeen via uw huisarts.

Kosten
Aan het onderzoek en de behandeling van de psycholoog in het ziekenhuis zijn, afgezien van het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering, geen kosten verbonden. De kosten zijn inbegrepen in de medische zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Vertrouwelijkheid
Op onze afdeling wordt gewerkt volgens de regels voor psychologisch onderzoek zoals beschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).
De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim.

Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor het goed kunnen uitvoeren van de hulpverlening, alleen gerapporteerd aan andere ziekenhuis medewerkers die direct bij de behandeling zijn betrokken. Dit kan de medisch specialist zijn die u heeft verwezen. Hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Medewerkers van andere afdelingen kunnen uw psychologisch dossier niet inzien. Ook voor informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, is uw toestemming nodig.

Rapportage
U heeft recht op inzage en correctie van de rapportage betreffende de behandeling of het onderzoek. Dit betekent dat u het recht heeft het rapport te lezen voor het naar uw verwijzend specialist wordt gestuurd. En dat u feiten die in het rapport vermeld staan die niet kloppen, mag verbeteren. Het gaat hierbij niet om de testgegevens of conclusies.

Dossier
De rapportage van de behandeling is alleen bedoeld voor u en de verwijzer. Deze is verantwoor­delijk voor het verdere gebruik ervan en voor de eventuele besluitvorming die op basis van het rapport plaatsvindt. In het rapport staat niet meer dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat of voor goede vervolg behandeling door de verwijzend specialist. Verslagen worden niet langer in ons archief bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is samengesteld. Onderzoeken worden in het kader van de BIG-wet maximaal vijftien jaar in ons archief bewaard.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten in het ziekenhuis'. Deze folder is verkrijgbaar bij de patiënten informatie in de centrale hal. De folder kunt u ook lezen op www.skbwinterswijk.nl onder het kopje patiënten en bezoekers – patiënteninformatie – patiëntenfolders.

Als u niet tevreden bent
De psycholoog die u behandelt, streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, kunt u die altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode.

Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen:

NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam,
www.psynip.nl

Vragen?
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Medische psychologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 - 54 46 10. Ook voor het verzetten of afzeggen van een afspraak kunt u ons via dit telefoonnummer bereiken. Wij verzoeken u indien u een afspraak moet afzeggen, dit zo spoedig mogelijk door te geven. Op die manier kunnen wij de vrijgekomen plaats voor een andere patiënt gebruiken.


Foldernummer: psy392 versie jan 23


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |