Logo Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
 
Klik op deze knop om alle folders te doorzoeken.Zoek folders
Klik op deze knop om dit document te printen.Print pagina
Klik op deze knop om dit document als PDF te downloaden.Download PDF
Klik op deze knop om de tekstgrootte te vergroten.Grotere tekst
Klik op deze knop om de tekstgrootte te verkleinen.Kleinere tekst

PiMS folder informatie logo

Medische Psychologie

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

De knop om deze folder als favoriet te markerenFavorietDe knop om deze folder per email door te sturen.Stuur door
De specialist heeft u verwezen voor een neuropsychologisch onderzoek. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.
U krijgt de afspraak voor het onderzoek thuis gestuurd. U wordt verwacht bij de afdeling Medische Psychologie.

Waar is het (neuro) psychologisch onderzoek voor bedoeld?
Het neuropsychologisch onderzoek is bedoeld om allerlei vragen rondom uw cognitieve functioneren te beantwoorden. Cognitief functioneren gaat over aspecten zoals uw geheugen, denkvermogen, uw aandacht, concentratie, planningsvaardigheden en het oplossen van problemen. Voorbeelden van zulke onderzoeksvragen zijn:
• is er sprake van een cognitieve stoornis?
• zijn uw geheugenklachten een aanwijzing voor dementie?
• wat is uw intelligentieniveau?
• wat is uw psychische belastbaarheid?

Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?
Intakegesprek
Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit 2 onderdelen, allereerst een intakegesprek en kort daarna (maar meestal op een andere dag) het testonderzoek. Het intake­gesprek is een gesprek met een psycholoog. In het intakegesprek wordt ingegaan op uw klachten en problemen, en daarnaast wordt de beno­digde achtergrondinformatie uitgevraagd, zoals schoolopleiding, beroepservaring, levensgebeurtenissen, ziektegeschiedenis en dergelijke.
Het wordt op prijs gesteld als u zo mogelijk een naaste (partner, familielid of iemand anders die u goed kent) mee zou willen nemen naar dit eerste gesprek. Dit eerste gesprek duurt 60 minuten.

Testonderzoek
Het testonderzoek wordt meestal afgenomen door de psychodiagnostisch medewerker. Welke tests en/of vragenlijstenzij u voorleggen, is afhankelijk van de vraagstelling(en) van u of de verwijzer. Het onderzoek bestaat uit diverse mondelinge en schriftelijke testen waarmee verschillende functies zoals geheugen, werktempo, aandacht, concentratievermogen, waarneming, taal en spraak, ruimtelijk inzicht, probleemoplossend vermogen en coördinatie van handelen getest worden. Ook klachten op emotioneel gebied kunnen hier onderdeel van zijn. Soms kan een onderzoek in 1 dagdeel afgerond worden, soms is er nog een tweede dagdeel nodig. Dit kan ook pas tijdens het onderzoek duidelijk worden. Over het algemeen wordt het onderzoek als vrij intensief ervaren.

Wat moet ik mee nemen?
• geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
En indien van toepassing:
• Hulpmiddel bij het lopen
• (Lees-)bril
• Hoortoestel

De resultaten
Een aantal weken na het onderzoek wordt u uitgenodigd voor een uitslaggesprek. Wij streven ernaar om dit gesprek te plannen na twee tot maximaal vier weken. In dit gesprek worden de resultaten, conclusies en adviezen met u besproken. Als u wilt, mag u iemand meenemen. In dit gesprek krijgt u uiteraard de gelegenheid om te reageren op de bevindingen en uw vragen te stellen. Indien u daar toestemming voor geeft wordt de rapportage verzonden naar de verwijzend specialist. Indien u dat wenst kunt u ook altijd een kopie van de rapportage thuisgestuurd krijgen. Deze is ook ter inzage via het patiënten portal mijnskb (informatie zie website: www.skbwinterswijk.nl.

Kosten
Aan dit neuropsychologisch onderzoek zijn, afgezien van het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering, geen kosten verbonden.

Regelgeving
Op onze afdeling wordt gewerkt volgens de regels voor psychologisch onderzoek zoals beschreven bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). De medewerkers van de afdeling Medische Psychologie hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gerapporteerd aan andere ziekenhuis medewerkers die direct bij de behandeling zijn betrokken.Dit kan de medisch specialist zijn die u heeft verwezen. Hiervoor is uw schriftelijke toestemming nodig. Ook voor informatieverstrekking aan andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, waaronder de huisarts, is uw toestemming nodig. U heeft recht op inzage en correctie van de rapportage van het onderzoek. Dit betekent dat u het recht heeft het rapport te lezen voor het naar uw verwijzend specialist wordt gestuurd. En dat u feiten die in het rapport vermeld staan die niet kloppen, mag verbeteren. Het gaat hierbij niet om de testgegevens of conclusies.
De rapportage is alleen bedoeld voor u en de verwijzer. Deze is verantwoor­delijk voor het verdere gebruik ervan en voor de besluitvorming die op basis van het rapport plaatsvindt. In het rapport staat niet meer dan nodig is voor de beantwoording van de vraag waar het om gaat. Zonder uw toestemming mag het rapport niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor het onderzoek is aangevraagd. Het rapport wordt niet langer in ons archief bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is samengesteld. Onderzoeken worden in het kader van de BIG-wet maximaal vijftien jaar in ons archief bewaard.

Meer informatie over de omgang met uw gegevens en andere rechten en plichten, kunt u lezen in de folder 'Uw rechten en plichten in het ziekenhuis'. Deze folder is verkrijgbaar bij de patiënten informatie in de centrale hal. De folder kunt u ook lezen op www.skbwinterswijk.nl onder het kopje patiënten en bezoekers – patiënteninformatie – patiëntenfolders.

Kwaliteitsbewaking
De psycholoog die u onderzoekt, streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, kunt u die altijd bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachten-functionaris van het ziekenhuis. De psycholoog is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en gebonden aan de beroepscode. Bij deze instantie kunt u ook terecht met vragen:
NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam,
www.psynip.nl

Kosten
Aan dit neuropsychologisch onderzoek zijn, afgezien van het wettelijk eigen risico van uw zorgverzekering, geen kosten verbonden.

Vragen?
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met de secretaresse van de polikliniek Medische psychologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op T 0543 54 42 55.

Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft u als patiënt recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl


Foldernummer: psy494 versie okt 21


PIMS™ folderportaal door 4CLOUD®
  |